Adatvédelem

Footgolf események, versenyek, kupák megrendezésével, vendégekkel kapcsolatban
Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) a szövetségi adminisztrációhoz szükséges, a
sportesemények megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, a szolgáltatásnyújtás
előkészítése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. ÉS 14. cikke alapján.
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezelő cégneve: Magyar Footgolf Szövetség (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
Postacíme: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
Adószám: 18731136-1-42
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0015867
Képviseli: Vörös Dávid elnök

Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre
Az Adatkezelő a sportesemények, versenyek, kupák és a szövetségi adminisztráció során az alábbi
természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: tagszervezetek tagjai,
sportolói, játékosai, vendég sportolók.

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő a footgolf események során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:
a) vezeték- és keresztnév
b) cím
c) születési dátum
d) nemzetiség
e) e-mail cím (saját)
f) telefonszám (saját)
g) tagság típusa, érvényessége
h) versenyengedély
i) fizetés módja
j) fizetett összeg, beérkezés dátuma

A kezelt személyes adatokat az Érintett
 regisztrációs lap
 hozzájáruló nyilatkozat
útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

2.3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
2.3.1 A szolgáltatás nyújtására irányuló szabályzatok
A személyes adatok kezelése a Magyar Footgolf Szövetség eseményeinek adminisztrációja,
előkészítése, és az induláshoz, versenyzéshez szükséges feltételek teljesítése érdekében
szükségesek.
A személyes adatok kezelésének célja:
– FootGolfversenyekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
– az előre megvásárolt és kifizetett versenyengedélyek, licence-ek nyilvántartása
– az Érintett elérhetőségi adatait kapcsolattartás céljából kezeli; pl. felmerült problémák
kezelése stb.
– a számlák adatainak nyilvántartása kintlévőség kezelés miatt
– IT rendszerben felmerülő problémák elhárításának zökkenésmentes biztosítása
A jelen adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig érvényes
Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő az adminisztrációt,
és a szolgáltatást teljes körűen előkészíteni és teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes
adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő
jogosult az Érintettel történő, annak versenyeztetésével kapcsolatos engedélyek, licence-ek
kibocsátását, illetőleg a szolgáltatásnyújtás teljesítését megtagadni.
2.3.2 Jogi kötelezettség teljesítése
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából,
az alábbi időtartamban kezeli:
– Számlaadási kötelezettség, számlák javítása hibás kiállítás esetén (a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése) – 8 év
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes
adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a versenyeztetés,
illetőleg a szolgáltatásnyújtás megtagadását.
2.3.3 Az Adatkezelő ÉS/VAGY harmadik fél jogos érdeke
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és
időtartamban kezeli:
– Probléma kezelés
– Vendégelégedettség fejlesztés
– Vendég informálás

Vendég által megadott információ ellenőrzés (pl. footgolfozói versenyengedély, licence,
anyaklub)
– Szövetségi adminisztráció
– Versenyzéssel, versenyeztetéssel összefüggő kommunikáció
– A szövetség offline és online felületein, közösségi platformjain való kommunikáció
– A sportág nemzetközi szervezetével (FIFG) kapcsolatos ügyintézés, regisztráció

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő jogos érdekeit érvényesíthesse.
A jelen adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától visszavonásig érvényes.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy a harmadik fél jogos érdeke,
a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a
versenyeztetés, illetőleg a szolgáltatásnyújtás megtagadását.
2.3.4 Az Érintett hozzájárulása
A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett a hozzájárulási
nyilatkozat, regisztrációs lap, vagy vendégelégedettségi kérdőíven adja meg az Adatkezelőnek.
A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor,
korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott –
adatkezelés jogszerűségét.

2.4. Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.
A személyes adatok címzettjei
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek (adatfeldolgozók)
részére továbbítja:
– Külsős IT cégnek és egyéni vállalkozónak rendszerüzemeltetés céljából Érintett adatai ld. 2.2
– Számlázó programban lévő Érintett adatai ld. 2.2
– Magyar FootGolf Szövetség (elnök, Elnökség, Főtitkár, adminisztrációt végző munkatársak)
számára szolgáltatás elvégzése céljából Érintett adatai ld. 2.2
– Magyar FootGolf Szövetség kommunikációjáért felelős munkatársa számára a
rendezvényekkel, szolgáltatásnyújtással összefüggő kommunikáció céljából Érintett adatai
ld.2.2
– Kérés esetén rendőrség (kamera felvétel)

Az érintett jogai

4.1 A hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
(ii) az érintett személyes adat kategóriái,
(iii) azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a
harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő
adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az
adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
(iv) az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
(v) az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az
adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése
ellen),
(vi) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
(vii) ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden
elérhető információ,
(viii) az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell
terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,
és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt
elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a
kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az
Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő
jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű
díjat felszámítani.
Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles
az Érintettet írásban tájékoztatni.

4.2 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az
Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok
kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy
mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról
is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított
adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az Adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte,
feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(i) az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat
az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte, az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása
alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,
(iii) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
(iv) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
(v) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban
előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
(vi) az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy
mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt
személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az
Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is
– amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon
adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében
ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az
Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte,
feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés
szükséges:
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
(ii) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok
kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
(iii) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához,
(iv) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
(v) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében
valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
(vi) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését,
felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig
tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
(ii) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett
korlátozást kér,
(iii) az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
(iv) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos
közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte,
feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5 A tiltakozáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai
sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból
sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz
való jog gyakorlása.
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális
jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő
tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az
Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
(i) az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben
vagy
(ii) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódik.

4.5.1 A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén
Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni
személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló
adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában
mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.
Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban
az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.

4.5.2 Profilalkotás
Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel
értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például az Érintett munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzőinek
elemzésére vagy előrejelzésére.
A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre
is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán
a személyes adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az
Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és
(i) Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
(ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes
adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen
pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az
adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy
tartsanak fenn.
Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót
rendelkezésre bocsátani.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti
mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az
Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.
Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő
mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal
rendelkezik.

4.7 Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés
joga, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
Az Érintett nem jogosult kérni az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alóli mentesítését,
ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a döntés meghozatalát
európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, vagy ha a döntés az Érintett kifejezett hozzájárulásán
alapul.
Amennyiben az automatizált adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
vagy az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor az Érintettet megilleti az a jog, hogy az Adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
Az Adatkezelő adatkezelései során mindent megtesz a személyes adatok különleges kategóriáiba
tartozó adatok automatizált döntéshozatalba történő bevonásának elkerülésére. Amennyiben azonban
ez nem elkerülhető, akkor a személyes adatok különleges kategóriái vonatkozásában kizárólag akkor
végezhető automatizált döntéshozatal, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul vagy
jelentős közérdek miatt szükséges európai uniós vagy tagállami jog alapján és az érintetti jogok védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

4.8 Jogorvoslathoz való jog
4.8.1 Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is
panaszt tenni.
4.8.2 A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése
során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság
előtt indítható per.
Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait
gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett
szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.
4.8.3 Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság
határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében
történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet
valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban
rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes
adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5 Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató meg nem határozott pontok szerinti
kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az
Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre
bocsátását igényelheti.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról
az Érintettet a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8
nappal értesíti.


Budapest, 2020. július 9